Zachęcamy do zapoznania się z wraunkami gwarancji

Na wszystkie elementy ogrodzeń (słupki, deski pełne, ażurowe i podwalinowe, boczki oraz kostki ogrodzeniowe) producent udziela gwarancji na okres 24 miesięcy. Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują tylko w przypadku pełnej i terminowej zapłaty.

 

W przypadku stwierdzenia wad produktu Nabywca wstrzymuje się z wykonaniem ogrodzenia i składa reklamację. W przypadku uzasadnionej reklamacji wadliwy wyrób zostanie wymieniony na wolny od wad w terminie i na zasadach uzgodnionych obustronnie.

 

Przed rozpoczęciem wykonania ogrodzenia należy sprawdzić czy jego elementy nie są uszkodzone i w razie potrzeby od razu reklamować u sprzedawcy. Towar odebrany bez zastrzeżeń uznaje się jako wolny od wad widocznych. Po zabudowaniu takich elementów ogrodzenia reklamacja będzie niemożliwa. W okresie objętym gwarancja producent nie odpowiada za uszkodzenia wynikające z wadliwego wykonania ogrodzenia oraz za uszkodzenia mechaniczne.

 

Producent ma prawo odmówić zobowiązań gwarancyjnych w sytuacji, gdy Nabywca wiedział o wadzie w chwili odbioru wyrobu lub gdy wada jest mało istotna i nie obniża wartości użytkowej wyrobu.

 

Nie podlegają reklamacji i są dopuszczalne:

 

  • Różnice w odcieniach które nie zależą od producenta a wpływ na nie mają następujące czynniki: kolor kruszyw, temperatura, wilgotność itp.
  • Wypływki – na krawędziach płyt i słupków mogą występować tzw. wypływki, które wynikają z procesu produkcji
  • Pory i włoskowate mikropęknięcia niewielkich rozmiarów wgłębienia uwarunkowane procesem produkcji.
  • Naloty (wykwity, plamy) – które powstają na powierzchniach w wyniku procesu produkcyjnego i procesu parowania, a znikające na skutek warunków atmosferycznych
  • Mechaniczne uszkodzenia (nieznaczne) – otarcia, rysy, odpryski powstałe podczas załadunku, transportu i rozładunku.

 

Wszystkie wyżej wymienione czynniki nie mają wpływu na własności jak również na zaniżenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych wyrobów.

 

UWAGA:

Przy niewłaściwym wykonaniu ogrodzenia, nie podlega ono gwarancji. Czynnikiem sprawczym będzie między innymi złe zabudowanie słupków, brak trwałego umocowania płyt (desek), użycie złej jakości oraz nieodpowiednich materiałów do wypełniania bloczków i kostek oraz klejenia daszków, nieprawidłowe wylanie fundamentu itp. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas niewłaściwego rozładunku i składowania. Reklamacji nie podlegają również wyroby uszkodzone w wyniku nieprzewidzianych wypadków losowych na przykład klęsk żywiołowych. Produkowane elementy ogrodzeń spełniają wymagania polskiej normy PN-EN 12839; PN-EN 13198. I są przeznaczone do stosowania jako niekonstrukcyjne lub częściowo konstrukcyjne.

FIRMA P.P.H.U. Gigam-Bis Sp. z o.o. POSIADA 35 LETNIE DOŚWIADCZENIE NA RYNKU!

Skontaktuj się z nami

Biuro obsługi klienta:

P.P.H.U. GIGAM-BIS sp. z o.o.

83-022 Suchy Dąb, ul. Gdańska 58

 

(58) 683 85 68

502 080 418

 

kacper@ogrodzenia-betonowe.com.pl

gigambis.ogrodzenia@wp.pl

gigambis@onet.pl

Siedziba firmy:

P.P.H.U. GIGAM-BIS sp. z o.o.

80-180 Gdańsk, ul. Świętokrzyska 44