502 080 418

Ogrodzenia Litoral

system bloczków łupanych

sprawdź

Ogrodzenia betonowe

system paneli płytowych 200x50cm

sprawdź

Kostka Eurostyle

system kostki łupanej na ogrodzenie

sprawdź

Podmurówka systemowa betonowa

deski betonowe pod panele i przęsła metalowe

sprawdź

Panele ogrodzeniowe

panele metalowe do systemu podmurówki

sprawdź

Bramy i Furtki

Bramy i furtki stalowe

sprawdź
Warunki gwarancji
 1. Na wszystkie elementy ogrodzeń (słupki, deski pełne, ażurowe i podwalinowe, boczki oraz kostki ogrodzeniowe) producent udziela gwarancji na okres 24 miesięcy. Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują tylko w przypadku pełnej i terminowej zapłaty.
 2. W przypadku stwierdzenia wad produktu Nabywca wstrzymuje się z wykonaniem ogrodzenia i składa reklamację. W przypadku uzasadnionej reklamacji wadliwy wyrób zostanie wymieniony na wolny od wad w terminie i na zasadach uzgodnionych obustronnie.
 3. Przed rozpoczęciem wykonania ogrodzenia należy sprawdzić czy jego elementy nie są uszkodzone i w razie potrzeby od razu reklamować u sprzedawcy. Towar odebrany bez zastrzeżeń uznaje się jako wolny od wad widocznych. Po zabudowaniu takich elementów ogrodzenia reklamacja będzie niemożliwa. W okresie objętym gwarancja producent nie odpowiada za uszkodzenia wynikające z wadliwego wykonania ogrodzenia oraz za uszkodzenia mechaniczne.
 4. Producent ma prawo odmówić zobowiązań gwarancyjnych w sytuacji, gdy Nabywca wiedział o wadzie w chwili odbioru wyrobu lub gdy wada jest mało istotna i nie obniża wartości użytkowej wyrobu.
 5. Nie podlegają reklamacji i są dopuszczalne:
  - Różnice w odcieniach które nie zależą od producenta a wpływ na nie mają następujące czynniki: kolor kruszyw, temperatura, wilgotność itp.
  - Wypływki - na krawędziach płyt i słupków mogą występować tzw. wypływki, które wynikają z procesu produkcji
  - Pory i włoskowate mikropęknięcia niewielkich rozmiarów wgłębienia uwarunkowane procesem produkcji.
  - Naloty (wykwity, plamy) - które powstają na powierzchniach w wyniku procesu produkcyjnego i procesu parowania, a znikające na skutek warunków atmosferycznych
  - Mechaniczne uszkodzenia (nieznaczne) - otarcia, rysy, odpryski powstałe podczas załadunku, transportu i rozładunku.
Wszystkie wyżej wymienione czynniki nie mają wpływu na własności jak również na zaniżenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych wyrobów.

UWAGA: 
Przy niewłaściwym wykonaniu ogrodzenia, nie podlega ono gwarancji. Czynnikiem sprawczym będzie między innymi złe zabudowanie słupków, brak trwałego umocowania płyt (desek), użycie złej jakości oraz nieodpowiednich materiałów do wypełniania bloczków i kostek oraz klejenia daszków, nieprawidłowe wylanie fundamentu itp. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas niewłaściwego rozładunku i składowania. Reklamacji nie podlegają również wyroby uszkodzone w wyniku nieprzewidzianych wypadków losowych na przykład klęsk żywiołowych. Produkowane elementy ogrodzeń spełniają wymagania polskiej normy PN-EN 12839; PN-EN 13198. I są przeznaczone do stosowania jako niekonstrukcyjne lub częściowo konstrukcyjne.

test